HCL 213 / 2019-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 HOTĂRÂREA Nr. 213/18.10.2019

privind constatarea încetării de drept, prin demisie,
a mandatului doamnei consilier local Feher Doina

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 18.10.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50442/16.10.2019, referatul constatator înregistrat cu nr. 48266/03.10.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50450/16.10.2019 şi avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Luând act de demisia doamnei consilier local Feher Doina, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 47667/01.10.2019,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarilor municipiului Satu Mare prin care d-na consilier Feher Doina a fost aleasă în funcţia de viceprimar
Ţinând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale art. 152 alin. (8) teza a II-a şi ale art. 205 din acelaşi act normativ,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta :

 

 

 


H O T Ă R Â R
E

 

 


 

Art.1 Se ia act de demisia doamnei Feher Doina aleasă consilier local la alegerile locale din 05 iunie 2016, pe lista de candidaţi a PNL şi se constată încetarea de drept a mandatului său.

 

Art.2 Se constată încetarea de drept a mandatului de viceprimar al municipiului Satu Mare al doamnei consilier local Feher Doina.


Art.3 Se declară vacant locul ocupat de doamna Feher Doina în cadrul Consiliului Local al Municipiului Satu Mare.

 

Art.4 Se declară vacantă funcţia de viceprimar al municipiului Satu Mare.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului -Judeţul Satu Mare şi doamnei Feher Doina.

 

 

 

 

 


Președinte de ședință                                                                                     Contrasemnează
Szejke Ottilia                                                                                                           Secretar
                                                                                                                          Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 19
Nr. total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi