HCL 212 / 2019-09

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

 

HOTĂRÂREA Nr. 212/26.09.2019

privind aprobarea înaintării spre finanţare a propunerii de proiect ,, Vreau la creșă ! Educație timpurie și servicii de calitate pentru copii, sprijin pentru părinți !″ finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 septembrie 2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.46647/24.09.2019, Referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr.46648/24.09.2019 în calitate de iniţiator, Raportul comun al Serviciului Scriere, Implementare și Monitorizare Proiecte, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr.46604/24.09.2019, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile art.112 alin.3 lit.j, din Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere reglementările cuprinse în PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU) 2014-2020 - DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ
care ne oferă oportunitatea atragerii de granturi nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte care să asigure reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/R/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit.b) şi alin.(9) lit. a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. a) şi d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1. (1) Se aprobă înaintarea spre finanţare a propunerii de proiect:
,,Vreau la creșă ! Educație timpurie și servicii de calitate pentru copii, sprijin pentru părinți !″, de către Direcția de Asistență Socială Satu Mare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă asigurarea contribuției proprii ce revine autorității administrației publice locale din costurile eligibile aferente proiectului, reprezentând minim 2 % din valoarea totală eligibilă a proiectului .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare şi Primarul Municipiului Satu Mare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției economice și Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare.

 

 

 

 


Președinte de ședință                                                                                                       Contrasemnează
Sălăgean Mariana Geta                                                                                                          Secretar
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) și lit.d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr. total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi