HCL 211 / 2019-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 


HOTĂRÂREA nr. 211/26.09.2019
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a unui teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 2

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 46089/19.09.2019, referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 46090/19.09.2019 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri înregistrat sub nr. 46091/19.09.2019, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 46260/20.09.2019 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
În baza prevederilor art. 879 alin. 2, art. 880, art. 888 din Codul civil ale art.132 din Anexa la Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară şi ale art. 24 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 286 alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 


 

Art.1. Se însuşește lucrarea de specialitate denumită "Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire", vizată O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 13085/06.03.2019, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - Poptelecan Bogdan Adrian, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă dezlipirea imobilului teren situat în incinta Pieței de Alimente nr. 2, în suprafață de 3641 mp, înscris în CF 175344 Satu Mare cu nr. top. 1592/12, după cum urmează:
- Lot 1 -- în suprafață de 72 mp;
- nr. top 1592/12 în suprafață de 3569 mp;
Art.3. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu
Adrian să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.

Art.4. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înființarea de coli de carte funciară și înscrierea în evidenţele CF a celor aprobate în articolele precedente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Viceprimarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

Art.6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                                     Contrasemnează
Sălăgean Mariana Geta                                                                                                         Secretar
                                                                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr. total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi