HCL 21 / 2020-02

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.21/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 8580/12.02.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 8579/12.02.2020 în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Buget înregistrat sub nr. 8578/12.02.2020, referatul de specialitate cu nr. 131/11.02.2020 al Teatrului de Nord Satu Mare, referatul de specialitate cu nr. 103/03.02.2020 al Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Satu Mare, referatele de specialitate cu nr. 6708/04.02.2020 şi 7110/05.02.2020 ale Biroului de Învăţământ din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, respectiv referatul de specialitate cu nr. 1276/11.02.2020 al ADP Satu Mare, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Constantând necesitatea aprobării Bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Având în vedere reglementările cuprinse în art.19 alin. (1) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019 pentru aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura la începutul anului 2020,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 


 


Art.1 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 36.309.605 lei
35.397.085 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
la partea de cheltuieli 38.842.982 lei, din care:
37.930.462 lei la Secţiunea de funcţionare
912.520 lei la Secţiunea de dezvoltare,
conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, pe anul 2020, în valoare totală de:
la partea de venituri 9.603.500 lei,
la partea de cheltuieli 11.427.610 lei, din care:
10.532.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr.2 şi 2.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.3 (1) Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al ADP Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020,
la partea de venituri 8.310.500 lei
la partea de cheltuieli 10.134.610 lei, din care:
9.239.090 lei la Secţiunea de funcţionare
895.520 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 3 şi 3.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 10.134.610 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 5.383.000 lei,
cheltuieli materiale 3.731.602 lei,
alte cheltuieli 124.488 lei,
cheltuieli de capital 895.520 lei.
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 1.824.110 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare.
(4) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 895.520 lei conform anexei nr. 3.2.
(5) Se aprobă Lista poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii" pe anul 2020, în valoare totală de 225.520 lei conform anexei nr. 3.3.

Art.4 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii postliceale sanitare Satu Mare, finanţat integral din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 1.293.000 lei
la partea de cheltuieli 1.293.000 lei , din care:
1.293.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 4 şi 4.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 1.293.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.157.000 lei,
cheltuieli materiale 136.000 lei.
Art.5 Se aprobă Bugetul total de venituri şi cheltuieli al instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 26.706.105 lei
la partea de cheltuieli 27.415.372 lei. din care:
27.398.372 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 5 şi 5.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.6 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural G. M. ZAMFIRESCU, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 4.070.000 lei
la partea de cheltuieli 4.070.000 lei, din care:
4.070.000 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 6 şi 6.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 4.070.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 428.000 lei,
cheltuieli materiale 3.642.000 lei.
Art.7 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiilor de învăţământ preuniversitare de stat finanţate parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel
la partea de venituri- 8.453.105 lei
la partea de cheltuieli- 9.162.372 lei, din care:
9.162.372 lei la Secţiunea de funcţionare, conform anexelor nr. 7 şi 7.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 9.162.372 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 1.617.001 lei,
cheltuieli materiale 7.490.371 lei,
alte cheltuieli 55.000 lei,
(3) Se aprobă utilizarea sumei de 709.267 lei, reprezentând excedentul anilor precedenţi, pentru finanţarea secţiunii de funcţionare - la titlul II Bunuri şi servicii.
Art.8 (1) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Teatrului de Nord Satu Mare, finanţat parţial din venituri proprii, pe anul 2020, astfel:
la partea de venituri 14.183.000 lei
la partea de cheltuieli 14.183.000 lei, din care:
14.166.000 lei la Secţiunea de funcţionare,
17.000 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 8 şi 8.1 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă defalcarea sumei de 14.183.000 lei, pe titluri de cheltuieli după cum urmează:
cheltuieli de personal 11.418.000 lei,
cheltuieli materiale 2.656.000 lei,
alte cheltuieli 92.000 lei,
cheltuieli de capital 17.000 lei.
(3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 17.000 lei conform anexei nr. 8.2.
Art.9 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, ca urmare a încasării unor sume reprezentând donaţii şi/sau sponsorizări, urmând ca bugetul modificat să fie supus spre avizare ANFP Satu Mare. Majorarea prevederilor bugetare atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli se va efectua respectând destinaţia sumelor încasate. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local, cu ocazia primei rectificări a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Art.10 Anexele 1; 1.1; 2; 2.1; 3; 3.1; 3.2; 3.3; 4; 4.1; 5; 5.1; 6; 6.1; 7; 7.1; 8; 8.1;
8.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.12 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului, Serviciului Buget, Biroului Învăţământ, ADP Satu Mare, Centrului Cultural G.M.Zamfirescu din Municipiul Satu Mare şi Teatrului de Nord din Municipiul Satu Mare.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                   Contrasemnează
      Adrian Albu                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 


 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi