HCL 209 / 2020-11

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 209/26.11.2020

pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de
tip ANL în municipiului Satu Mare și a modelului-cadru al  contractului de vânzare cumpărare


 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând:
proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 37106/24.08.2020, conexat cu nr. 50659/19.11.2020,
referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 50660/19.11.2020,
raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 50661/19.11.2020,
raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 50842/20.11.2020,
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere referatul nr. 50651/19.11.2020 al Serviciului Relaţii Publice întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Văzând prevederile:
art. 4 alin. (8) și (9), art. 10, art. 11 din Legea privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 19^2 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările şi completările ulterioare
art. 1657, art. 1666, art. 1676, art. 1728-1729, art. 1755-1757 din Codul Civil;

art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit. c), alin. (6) lit. b), coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor de tip ANL, întocmit conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe și a Hotărârii nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contractul-cadru de vânzare cu plata integrală a prețului; contractul-cadru de vânzare cu plata în rate lunare, procesele verbale de predare primire, lista privind actele necesare cumpărării locuințelor pentru tineri destinate închirierii și cererea pentru cumpărarea locuințelor ANL, prevăzute în anexele 2-6 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Comisia de vânzare a locuințelor ANL.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Direcției Economice și Comisiei de vânzare a locuințelor ANL, prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi