HCL 200 / 2019-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 200/26.09.2019

privind aprobarea documentaţiei : Planul Urbanistic Zonal
„Ansamblu rezidential locuinte individuale P-P+1"
Amplasament: zona str. Poienilor, CF nr.180128 cad.180128,
Municipiul Satu Mare

 

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Luând act de cererea depusă de către SC EDIFICO INVESTMENT SRL prin Vonet Ramona, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 36431 din 15.07.2019,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 46202/20.09.2019, avizului favorabil al Arhitectului şef nr. 19/09.09.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 46204/20.09.2019, referatul de aprobare a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 46208/20.09.2019, în calitate de iniţiator, raportul Serviciului Juridic Contencios Arhivă nr.46364/23.09.2019, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin (1), art. 37 alin (1) şi alineatele (1^1 ) - (1^3), art. 45 lit.b, art.47 art.56 alin.1, alin.4, alin.6 ale Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- dispoziţiile art. 863 lit.c, art. 881, art. 885 alin. 1, art. 1011 şi următoarele
din Capitolul II, Titlul III, Cartea a IV-a din Codul Civil,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.c), alin.(7) lit.t), prevederile art.139 alin. (2) şi (3) lit.e) şi ale art. 196 alin.(1) lit.a) art. 286 alin.(4), art.291 alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta,

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu rezidential locuinte individuale P-P+1" Amplasament: zona str. Poienilor, CF nr.180128 cad.180128, Municipiul Satu Mare, întocmit de SC NIRVANA STUDIO SRL, şef proiect arh. Corodan Mircea Octavian atestat RUR, în conformitate cu proiect nr. 37/2017 şi în conformitate cu anexele.
Art.2 Se aceptă oferta de donaţie a terenului în suprafată de 814mp din terenul in suprafata de 27.100mp inscris in CF nr.180128 nr.cad. 180128 municipiului Satu Mare pentru drum public conform ofertei de donaţie din documentaţie.
Art.3 Se mandateaza viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, la semnarea actului autentic de acceptare a donatiei.
Art.4 Autorizaţiile de construire pentru cladiri, se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele CF precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după recepţia echipării tehnico edilitare (apă-canal, gaz, energie electrică) în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.
Art.5 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor de la reţelele existente in zonă.
Art.6 Prezenta hotărâre are valabilitate 3 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciile de specialitate din subordine .
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege: beneficiarului SC EDIFICO INVESTMENT SRL, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Arhitectului șef, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană și se aduce la cunoștință publică.

 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                              Contrasemnează
Sălăgean Mariana Geta                                                                                              Secretar
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(2), alin. (3), lit.e) și lit.g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr. total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi