HCL 20 / 2020-02

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 20/13.02.2020
privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare
pe anul 2020

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2020,
Luând act de raportul de specialitate nr. 2.405/15.01.2020, întocmit de către Direcţia Economică, respective de Raportul de specialitate nr. 8.359/11.02.2020 al Serviciului Investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, de Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 2.404/15.01.2020, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020,
Ţinând cont de publicarea pe site-ul municipiului Satu Mare a proiectului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020 în scopul dezbaterii publice a acestuia, înregistrat cu nr. 2.398/15.01.2020,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În baza adresei D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 18/503/2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 8.173/11.02.2020, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020,
Ţinând cont de Notele de contabilitate întocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2019,
Având în vedere Situaţia privind plăţile restante înregistrate la 31.12.2019 la nivelul municipiului Satu Mare, care înregistrează 0 lei plăţi restante,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.836/25.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.782/03.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.914/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.887/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.927/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.915/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de grant în cadrul Programului Operațional România-Ukraina 2014-2020, semnat în colaborare cu orașul înfrățit Uzhgorod,
Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, din partea unor servicii publice, a unor instituții și societăți comerciale din subordinea Consiliului local Satu Mare,

În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) art. 197 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul local al municipiului Satu Mare adoptă următoarea

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 


 

 

Art.1 Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, în valoare totală de 329.003.416 lei, din care:
• 216.807.941 lei la Secţiunea de funcţionare,

• 112.195.475 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art.2 (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în valoare de 60.575.875 lei conform anexei nr.2.
(2) Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare de 49.148.500 lei conform anexei nr.2A.
Art.3 Se aprobă Lista studiilor de fezabilitate, documentaţiilor tehnico-economice şi de urbanism pe anul 2020 în valoare totală de 4.739.440 lei conform anexei nr. 3.
Art.4 (1) Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2020 în valoare totală de 1.708.000 lei conform anexei nr. 4.
(2) Se aprobă Lista proiectelor tehnice pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare totală de 1.957.300 lei conform anexei nr. 4A.
Art.5 (1) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2020, în valoare totală de 3.857.897 lei conform anexei nr. 5.
(2) Se aprobă Lista dotărilor independente pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare totală de 22.857.300 lei conform anexei nr. 5A.
Art.6 (1) Se aprobă Lista reparaţiilor capitale pe anul 2020, în valoare de 1.528.270 lei conform anexei nr. 6.
(2) Se aprobă Lista altor cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2020 finanțate din F.E.N., în valoare de 319.300 lei conform anexei nr. 6A.
Art.7 Se aprobă Lista creditelor de angajament şi Programul multianual de investiții pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse propria, alte surse şi din fonduri externe nearmbursabile, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art.8 Se aprobă anexa nr. 9, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2020.
Art.9 Se aprobă alocarea sumei de 19.551.500 lei, pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare, conform anexelor nr. 10.1-10.5.
Art.10 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului financiar 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
Art.11 Se aprobă alocarea sumei de 9.460.000 lei Poliţiei Locale Satu Mare. Suma va fi acoperită exclusiv din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare şi va fi repartizată după cum urmează:
• 8.700.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 760.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.12 (1) Se aprobă alocarea sumei de 5.478.000 lei pentru funcţionarea D.A.S. Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:
• 4.500.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 98.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 880.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
(2) Se aprobă alocarea sumei de 4.306.400 lei pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare, sumă repartizată după cum urmează:
• 3.461.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 95.400 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 750.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
Art.13 Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei pentru decontarea contravalorii biletelor de transport, donatorilor de sânge.
Art.14 Se aprobă alocarea sumei de 3.948.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare.
Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 428.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 3.520.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
Art.15 Se aprobă alocarea sumei de 12.958.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 11.418.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 1.448.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 150.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
• 92.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei.
Art.16 Se aprobă alocarea sumei de 4.905.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:
• 555.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 4.350.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, din care 50.000 lei conform H.C.L. nr. 249/28.11.2019.
Art.17 Se aprobă alocarea sumei de 180.000 lei în vederea acordării unei recompense băneşti cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, respectiv 60 de ani de căsătorie.
Art.18 Se aprobă utilizarea sumei de 150.000 lei aprobată în Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare la Cap. 67 Cultură, recreere, religie, Titlul Cheltuieli cu bunuri și servicii (acțiuni organizate de Primăria Satu Mare) pentru decontarea cheltuielilor din cadrul acțiunilor cu caracter internațional.
Art.19 Se aprobă acordarea de subvenţii în valoare de 14.283.297 lei către Transurban S.A. Satu Mare, reprezentând compensații datorate de municipiul Satu Mare în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public.
Art.20 Se aprobă decontarea cheltuielilor privind plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională aleşilor locali, în decursul mandatului.
Art.21 Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare (transport, cazare, diurnă) efectuate în exercitarea mandatului de către consilierii locali.
Art.22 Se aprobă ca în cazuri temeinic justificate, numărul de persoane care pot însoţi primarul sau viceprimarii pe perioada deplasărilor în străinătate să fie de maxim 8 persoane.
Art.23 Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţare semnate pentru realizarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art.24 Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2020.
Art.25 Anexele 1-10.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.26 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.27 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Directorului executiv, Serviciului Buget, Serviciului Investiţii - Gospodărie - Întreținere și Biroului Învățământ.

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                              Contrasemnează
          Albu Adrian                                                                                     Secretar general,
                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa

 

 


 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi