HCL 199 / 2020-11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA NR. 199/26.11.2020
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare
pe anul 2020

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50.408/18.11.2020, luând act de raportul de specialitate nr. 50.411/18.11.2020, întocmit de către Direcţia Economică, respectiv Raportul de specialitate nr. 50.381/18.11.2020 al Serviciului Investiţii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50.409/18.11.2020, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Constatând necesitatea aprobării rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020,
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În baza adreselor D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare nr. 18/503/2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 8.173/11.02.2020, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020; nr. 103.650/17.09.2020 privind alocarea unor fonduri municipiului Satu Mare,
Ţinând cont de Notele de contabilitate întocmite pentru stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare la finele anului 2019,
Având în vedere Situaţia privind plăţile restante înregistrate la 31.12.2019 la nivelul municipiului Satu Mare, care înregistrează 0 lei plăţi restante,
Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare adresele nr. 3.536/14.02.2020, nr. 3.726/18.02.2020 și nr. 15.352/06.08.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 34.761/06.08.2020 ale Consiliului Județean Satu Mare privind alocarea unor fonduri municipiului Satu Mare,
Ţinând cont de adresa nr. 3.413/16.03.2020, înregistrată la D.A.S. Satu Mare cu nr. 2.451/18.03.2020 transmisă de către D.S.P. Satu Mare privind comunicarea transferurilor din Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății,
Având în vedere Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 232/20.08.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 306/28.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, nr. 3632/19.12.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.289/16.05.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.474/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.473/27.06.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.501/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.488/03.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.513/15.07.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Capital Uman nr. 6.077/03.07.2019, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene şi D.A.S. Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.602/01.08.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.836/25.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.782/03.10.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.914/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.887/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.927/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 4.915/14.11.2019, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare nerambursabilă nr. 69/20.12.2019, încheiat între Administrația Fondului pentru Mediu şi Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de grant în cadrul Programului Operațional România-Ukraina 2014-2020, semnat în colaborare cu orașul înfrățit Uzhgorod, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 5.438/19.05.2020, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Contractul de finanţare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 nr. 5.389/15.05.2020, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice şi Municipiul Satu Mare, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.914/14.11.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.782/03.10.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.887/14.11.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.289/16.05.2019, Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 4.915/14.11.2019,
În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu H.C.L. nr. 11/1997 privind stabilirea "Zilei oraşului Satu Mare", modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005, respectiv în baza H.C.L. nr. 4/06.02.2003 privind organizarea manifestărilor de ziua municipiului Satu Mare, modificată prin H.C.L nr. 7/27.01.2005
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor H.G. nr. 758/2020, privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale,

Luând în considerarea adresa nr. 5.621/23.03.2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 16.112/24.03.2020, transmisă de către Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, privind solicitarea de fonduri în vederea achiziționării de aparatură medicală, echipament și dispozitive medicale,
Ținând cont de adresele D.S.P. Satu Mare nr. 5.821/04.05.2020 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 19.888/05.05.2020, nr. 8.116/16.06.2020 înregistrată la D.A.S. Satu Mare cu nr. 4.306/18.06.2020 și nr. 12.153/30.09.2020, înregistrate la D.A.S. Satu Mare cu nr. 8.085/30.09.2020 și nr. 8.086/30.09.2020,
Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale Mircea Eliade nr. 371/25.05.2020, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare cu nr. 23.139/25.05.2020,
Luând în considerare adresele D.S.P. Satu Mare nr. 8.477/24.06.2020 și nr. 9.262/14.07.2020 privind privind comunicarea transferurilor din Bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea sănătății,
Având la bază adresele nr. 9.391/06.11.2020 și nr. 9.537/12.11.2020 transmise de către D.A.S. Satu Mare,
Ținând cont de adresa nr. 1.051/04.11.2020 transmisă de către C.S.M. Satu Mare, respectiv de Procesul verbal al Comitetului director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, înregistrat cu nr. 1.122/17.11.2020,
Având în vedere solicitările venite din partea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare,
În baza art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2020, la valoarea totală de 306.317.740 lei, din care:
• 226.866.557 lei la Secţiunea de funcţionare,
• 79.451.183 lei la Secţiunea de dezvoltare, conform anexelor nr. 1 şi 1.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2020.
Art. 2. Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2020 finanțate din F.E.N., la valoarea de 40.246.740 lei conform anexei nr. 2A.
Art. 3. Se aprobă rectificarea Listei dotărilor independente ce se achiziționează în anul 2020 finanțate din F.E.N., la valoarea totală de 22.917.900 lei conform anexei nr. 5A.
Art. 4. Se aprobă rectificarea Listei altor cheltuieli asimilate investițiilor pe anul 2020, finanțate din F.E.N. la valoarea de 250.400 lei conform anexei nr. 6A.
Art. 5. Se aprobă rectificarea Listei creditelor de angajament şi a Programului multianual de investiții pe anii 2021, 2022, 2023 și 2024 aferentă obiectivelor de investiţii aprobate în Secţiunea de dezvoltare a bugetului local finanţate din surse proprii, alte surse şi din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr. 8 la prezentul proiect de hotărâre.
Art. 6. Se aprobă rectificarea anexei nr. 9, Programul anual de investiţii al municipiului Satu Mare pentru anul 2020.
Art. 7. Se aprobă rectificarea sumei alocate pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu Mare pe anul 2020, conform anexelor nr. 10.1-10.6.
Art. 8. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al C.S.M. Satu Mare, după cum urmează:
• 469.255 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 4.460.104 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.

Art. 9. (1) Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru funcţionarea D.A.S. Satu Mare, după cum urmează:
• 4.962.500 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 38.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 1.215.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
(2) Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru funcţionarea creşelor din municipiul Satu Mare, după cum urmează:
• 2.981.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
• 55.400 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei,
• 770.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii.
(3) Se aprobă rectificarea fondurilor alocate pentru plata salariilor asistenților persoanelor cu handicap după cum urmează:
* 10.554.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
* 45.400 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituţiei.
Art. 10. Se împuterniceşte primarul municipiului Satu Mare pentru a semna modificarea anexelor la bugetul local, ca urmare a alocărilor sau retragerilor de sume la nivelul municipiului Satu Mare, urmare a apariţiei unor acte normative, respectiv comunicări ale A.J.F.P Satu Mare, Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia de Sănătate Publică Satu Mare sau Contracte de finanţare semnate pentru realizarea unor obiective din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri guvernamentale. Anexele modificate vor fi prezentate spre aprobare Consiliului Local cu ocazia primei rectificări a Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli.
Art. 11. Sumele aprobate în Bugetul local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, respectiv în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului local al municipiului Satu Mare vor constitui Bugetul de Venituri şi Cheltuieli consolidat al municipiului Satu Mare pe anul 2020.
Art. 12. Anexele 1-10.6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art. 14. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Directorului executiv şi Serviciului Buget.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                    Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi