HCL 198 / 2019-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 198 /26.09.2019

privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr.17

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Luând act de cererea depusă de către Bud Marica, în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 36380/15.07.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 45673/18.09.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 45675/18.09.2019, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 17/22.08.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 45674/18.09.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 45729/18.09.2019 şi Rapoartele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. c, art. 48, art. 56 alin. (4) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare ;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. e) şi g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta

 

 

 


H O T Ă R Â R E

 

 


 

Art.1. Se aprobă documentaţia P.U.D. Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective, întocmit de S.C.NIRVANA STUDIO S.R.L., în conformitate cu proiectul nr. 12/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2. Prezenta hotărâre are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoștință publică .

Art.3. Echiparea tehnico - edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului Bud Marica, Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

 


Președinte de ședință                                                                                              Contrasemnează
Sălăgean Mariana Geta                                                                                                      Secretar
                                                                                                                         Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit.e) și lit.g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr. total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi