HCL 197 / 2020-11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA NR. 197/26.11.2020
privind numirea auditorului statutar la Transurban SA Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 51036/23.11.2020, raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 50958/23.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.51037/23.11.2020, Raportul justificativ al Transurban SA Satu Mare nr. 2989/20.11.2020, adresa de înaintare a Transurban SA Satu Mare nr. 2994/20.11.2020, înregistrată sub nr.50857/20.11.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Având în vedere prevederile:
Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Art. 47-49 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modifcările şi completările ulterioare,
Art.17 alin (1), art.19 lit. f), art. 32 alin. (1) din Actul Constitutiv al societăţii aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 123/25.05.2017,
Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 113/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor la TRANSURBAN S.A. SATU MARE;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), al prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) și al prevederilor art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Satu Mare propune numirea persoanei fizice autorizate Sloată M Florentina - Expert contabil în calitate de auditor statutar la Transurban SA Satu Mare, pentru o perioadă de 3 ani.

Art. 2. Se mandatează domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în AGA, să voteze în Adunarea Generală a Acţionarilor în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiulu Satu Mare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi