HCL 197 / 2019-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 197/26.09.2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă mixtă - instituţii-servicii, depozitare, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu,
nr. cad. 170508, 175646

 

 

 

 


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.09.2019,
Luând act de cererea depusă de către Pink Bela şi Pink Brigitta, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 40344/09.08.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 45358/17.09.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 45361/17.09.2019, în calitate de iniţiator, avizul favorabil al Arhitectului şef nr. 16/22.08.2019, raportul de specialitate al Arhitectului şef nr. 45506/17.09.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 45509/17.09.2019 şi rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
- art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) - (1^3), art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. (4) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare;
- secțiunii a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. e) şi g), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E

Art. 1. Se aprobă documentaţia PU.Z. - Zonă mixtă - instituţii servicii, depozitare, str. Aurel Vlaicu, întocmit de S.C. AD PAVI DINAMIC S.R.L., în conformitate cu proiectul nr. 150/2018 şi în conformitate cu anexele.
Art. 2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 (doi) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
Art. 3. Echiparea tehnico - edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul şef.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, beneficiarilor Pink Bela şi Pink Brigitta, Arhitectului şef, iar, prin intermediul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                               Contrasemnează
Sălăgean Mariana Geta                                                                                                   Secretar
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit e) și g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 23
Nr. total al consilierilor absenţi 0
Voturi pentru 23
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi