HCL 197 / 2017-09

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 197/28.09.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru şedinţele

 Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna octombrie   2017

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 28.09.2017;

          Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrată sub nr. 44535/20.09.2017, referatul de specialitate al d-nei Secretar a  municipiului Satu Mare înregistrat sub nr.44530/20.09.2017,  raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local Satu Mare;             

          Ţinând seama de prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  Satu Mare  nr. 4 din 23 iunie 2016, privind alegerea preşedintelui de şedinţă şi prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr.176/31.08.2017  privind alegerea preşedintelui de şedinţă, pentru şedinţele Consiliului Local al municipiului Satu Mare din luna septembrie 2017 ;

          În conformitate cu prevederile art.35, art.41 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art.9 alin.(1) şi art.10 alin. (1), alin.(2) din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;      Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(9), art. 45 alin.(2) şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Adoptă  prezenta,

 

                           H O T Ă R Â R E :
Art.1.(1) Se alege preşedinte de şedinţă, doamna  consilier Rogoz  Manuela Bianca  care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local Satu Mare,  pe durata lunii octombrie 2017.
        (2) Doamna Rogoz Manuela Bianca  exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare,  în termenul prevăzut de lege: primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului  Judeţul Satu Mare şi doamnei consilier Rogoz Manuela Bianca.

 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                Contrasemnează

  Roca  Radu Tiberiu                                             Secretar cu atribuţii delegate

                                                                                  Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

21

Nr total al consilierilor absenţi

2

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi