HCL 196 / 2020-11

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA NR. 196/26.11.2020
privind aprobarea Planului de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 50.830/20.11.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 50.831/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, Gospodărire, Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 50.832/20.11.2020, Raportul nr. 17.886/19.11.2020 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A. și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,
În conformitate cu prevederile art. 27 lit. aa) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019,
În temeiul art.10 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 198/22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene,
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) şi lit. d), alin. 4 lit. f), alin. 7 lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ,
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art. 1. Se aprobă Planul de lucrări de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare a activelor concesionate la Apaserv Satu Mare S.A. finanţat din fondul Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (IID) pentru anul 2021, parte integrantă a Programului de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Programul de investiţii - anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al Apaserv Satu Mare S.A.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare și Apaserv Satu Mare S.A.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                 Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi