HCL 196 / 2017-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 196/31.08.2017
privind revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public
Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L.
Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra unor spaţii aferente
Bazei Sportive Olimpia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40945/28.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 40946/28.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Văzând prevederile H.C.L. nr. 194/30.09.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Sportive Fotbal Club Olimpia 2010
Ţinând cont de adresa depusă şi înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 40274/23.08.2017 de către Clubul Sportiv F.C. Olimpia 2010 Satu Mare
În conformitate cu prevederile art. 869 din Codul civil,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. a) ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,


                                                            HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, instituit prin H.C.L. Satu Mare nr. 109/15.06.2006, asupra a două spaţii în suprafaţă totală utilă de 116 mp, aferente Bazei Sportive Olimpia, identificate în releveul întocmit de către S.C. Uctra Expert S.R.L. care constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Spaţiile identificate la art. 1 vor fi predate de către Municipiul Satu Mare, Clubului Sportiv F.C. Olimpia 2010 în vederea amenajării unei case de bilete şi a unui magazin de prezentare.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Administraţiei Domeniului Public Satu Mare , CS FC Olimpia 2010 şi Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                               Contrasemnează
Ressler Ştefan                                                                                Secretar
                                                                                                  Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi