HCL 195 / 2017-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 195/31.08.2017
privind aprobarea desfiinţării construcţiilor proprietate privată
a municipiului Satu Mare, situate în Satu Mare str. Corvinilor nr. 26Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40796/28.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40797/28.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică, precum şi ale art. 10 şi art. 121 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Având în vedere prevederile Cap.III - Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe- din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 aprobate prin H.G. nr. 909/1997, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Capitolului 1 din Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice din H.G. nr. 841/1995, actualizată cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând cont de dispoziţiile art. 22 din O.G. nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E :


Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi demolarea, conform prevederilor legale, a imobilelor - clădiri, situate în municipiul Satu Mare, str. Corvinilor nr. 26, care figurează în inventarul UAT Satu Mare cu nr. 103235, nr. nr.103236, nr. 103237 şi nr.103238.
Art.2. După scoaterea din funcţiune a imobilelor-clădiri prevăzute la art.1, se va proceda la demolarea şi valorificarea sau după caz, casarea materialelor rezultate în urma demolării.

Art.3. Scoaterea din funcţiune a activelor fixe prevăzute la art. 1 va fi evidenţiată în contabilitate.

Art.4 Sumele rezultate din valorificarea materialelor provenite ca urmare a scoaterii din functiune şi casării construcţiilor, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare şi Serviciului Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează
Ressler Ştefan                                                                         Secretar
                                                                                          Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Înapoi