HCL 194 / 2017-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 194/31.08.2017
privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului
teren înscris în CF nr.177629 Satu Mare, cu nr. cadastral 177629,
către Judeţul Satu Mare

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40637/25.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40638/25.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere adresa depusă de Consiliul Judeţean Satu Mare nr. 3083/19.02.2016 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 7841/19.02.2016,
Văzând prevederileart 155 alin (2) din Ordinul nr. 700/09.07.2014, actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară coroborat cu art. 41 alin (7) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (4) din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE

 

Art.1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a suprafeţei de 137 mp. respectiv a cotei de 137/237 mp, din terenului înscris în CF nr. 177629 Satu Mare cu nr. cadastral 177629.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Satu Mare în domeniul public al acestuia a terenului în suprafaţă de 237 mp înscris în CF nr. 177629 Satu Mare sub nr. cadastral 177629.

Art. 3. Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea provizorie în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente.

Art. 4. Se aprobă solicitarea de trecere a terenului în suprafaţă de 237 m. înscris în CF nr.177629 Satu Mare sub nr. cadastral 177629 din domeniul public al municipiului Satu Mare, în domeniul public al Judeţului Satu Mare, în vederea realizării unor obiective de interes public judeţean.
Art. 5. Predarea primirea imobilului identificat la art. 4 se face în baza unui proces verbal de predare - primire încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Consiliului Judeţean Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

 Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează
Ressler Ştefan                                                                           Secretar
                                                                                           Mihaela Racolţa

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Înapoi