HCL 193 / 2017-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 193/31.08.2017
privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare
informaţii tehnice, pentru imobilul înscris în CF nr. 172846 Satu Mare
cu nr. cadastral 454/3 şi nr. cadastral 453/1

 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017,
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 40597/25.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 40598/25.08.2017 şi de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere prevederile art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, ale art. 885 alin (1) şi ale art. 888 din Codul Civil, ale art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 95 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/09.07.2014 actualizat privind aprobarea Regulamentului de avizare recepţie şi înscriere în registrul de carte funciară,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c) şi ale art. 45 alin. (3) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1.Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Satu Mare a suprafeţei de 721 mp, teren înscris sub B1 în CF nr. 172846 (nr. CF vechi 54262) Satu Mare sub nr. cadastral 454/3 şi nr. cadastral 453/1, în suprafaţă totală de 721 mp.
Art.2.Se însuşeşte documentaţia cadastrală de actualizare date imobil, situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, înscris în CF nr. 172846 (nr. CF vechi 54262), Satu Mare sub nr. top 454/3 şi nr. top 453/1, întocmită de persoană fizică autorizată A.N.C.P.I. - ing. Soponar Radu Mihai, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă diminuarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 172846 (nr. CF vechi 54262), Satu Mare sub nr. top 454/3 şi nr. top 453/1, de la 721 mp la 686 mp.
Art.4.Se împuterniceşte Primarul municipiului Satu Mare să semneze în faţa notarului actul autentic de diminuare a suprafeţei.
Art.5.Se dispune O.C.P.I. Satu Mare înscrierea în evidenţele de Publicitate Imobiliară a celor aprobate la articolele precedente.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art.7.Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, O.C.P.I. Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 


Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnează
Ressler Ştefan                                                                              Secretar
                                                                                            Mihaela Racolţa

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi