HCL 192 / 2020-11

ROMÂNIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 192/26.11.2020
privind stabilirea componenței Comitetului Director
al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.11.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 50730/20.11.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 50731/20.11.2020, raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane înregistrat cu nr. 50732/26.02.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând act de Ordinul Prefectului Județului Satu Mare nr. 369/28.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile H.G. nr. 884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 125/2007 privind aprobarea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Anexa nr. 4 aprobată la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare și a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activitățile sportive,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Cu data adoptării prezentei, Comitetul Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, va avea următoarea componenţă numerică şi nominală:
• Kibédi Albert Levente,
• Nemét Szabolcs,
• Crăciun Ciprian Dumitru,
• Cernea Victor Ioan,
• Haiduc Vlad Liviu.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Cu data adoptării prezentei se abrogă orice dispoziție contrară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Primarului municipiului Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare și, prin intermediul Serviciului Managementul Resurselor Umane, membrilor comisiei constituite.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                           Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi