HCL 192 / 2017-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA nr. 192/31.08.2017
privind imobilele proprietatea Municipiului Satu Mare afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare "

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2017.
Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.40680/25.08.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator înregistrată cu nr. 40681/25.08.2017, de raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere adresa transmisă de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. nr. 59544/10.08.2017 înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 39593/17.08.2017,
În baza prevederilor art.2 alin (1) litera a)şi ale art. 28 alin (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale H.G. nr. 1.084 /2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare", judeţul Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată, privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se ia act de trecerea de drept, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii ,, Varianta de ocolire Satu Mare ,, identificate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Inventarul bunurilor care aparţin Municipiului Satu Mare va fi modificat conform celor aprobate la articolul nr.1 .

 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu Concesionări, Închirieri.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


Preşedinte de şedinţă                                                              Contrasemnează
Ressler Ştefan                                                                            Secretar
                                                                                                 Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin. (3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

Fișiere atașate

Înapoi