HCL 186 / 2019-08


ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 186/29.08.2019

privind aprobarea documentaţiei PU.Z. - CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR. 1 „HRISTOS A ÎNVIAT", Str. Henri Coandă nr. 26


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 42164/26.08.2019, cererea înaintată de BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT", în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 40739/13.08.2019, avizului favorabil al Arhitectului șef nr. 14/22.08.2019, raportul de specialitate al Arhitectului Şef nr. 41943/23.08.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare nr. 41944/23.08.2019, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. 42139/26.08.2019 şi avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare.
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu:
- prevederile art. 25, alin.1, art. 37, alin 1-1^3, art 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin.1, 4 şi alin. 6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metedologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
- secţiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism;
- prevederile art. 2, alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.c), a prevederilor art. 139 alin. (3) lit. e) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Adoptă prezenta


H O T Ă R Â R E

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : PU.Z.- CONSTRUIRE BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR.1 „HRISTOS A ÎNVIAT", Str. Henri Coandă nr.26, întocmit de SPaKK GROUP SRL., în conformitate cu proiectul nr.324/2018 şi în conformitate cu anexele.

 

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aprobării.

 

Art.3 Echiparea tehnico- edilitară se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente în zonă.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul Şef

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, beneficiarului BISERICA CREŞTINĂ PENTICOSTALĂ NR. 1 „HRISTOS A ÎNVIAT", Arhitectului Şef, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare, prin intermediul Serviciului Urbanism și Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.


Președinte de ședință                                                            Contrasemnează
Rogoz Manuela Bianca                                                                       Secretar
                                                                                            Mihaela Maria Racolța

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr. total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Înapoi