HCL 183 / 2020-11

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 183/20.11.2020
privind completarea HCL nr. 180/06.11.2020 privind stabilirea componenței comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit de îndată în ședința extraordinară din data de 20.11.2020,
Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 50441/18.11.2020 precum și referatul de aprobare nr. 50442/18.11.2020
În conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 13 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 136/27.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E

 

 


Art.1 Se completează articolul nr. 1 din HCL nr. 180/06.11.2020, care va avea următorul conținut: se organizează comisia de specialitate nr. I - Studii, prognoze economico- sociale, buget, administrarea bunurilor, având următoarea componență:
Preşedinte: - György Ildikó Adél, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Secretar: - Ghiarfaș Adelin Cristian, consilier local ales pe listele P.N.L.
Membri - Német Szabolcs, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Molnar - Creț Diana - Maria, consilier local ales pe listele Alianţei U.S.R. PLUS
- Steinbinder Ingrid, consilier local ales pe listele U.D.M.R.

Art.2 Se completează art. 3 din HCL nr. 180/06.11.2020, care va avea următorul conținut: se organizează comisia de specialitate nr. III - Servicii publice şi comerţ, având următoarea componență:
Preşedinte: - Stan Gheorghe, consilier local ales pe listele P.N.L.
Secretar: - Maurer Róbert Csaba, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Membri: - Bertici Ștefan, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
- Crăciun Ciprian Dumitru, consilier local ales pe listele P.S.D.
- Barakonyi Gergő, consilier local ales pe listele U.D.M.R.
Art.3 Restul articolelor rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general Primarului municipiului Satu Mare şi Instituției Prefectului Judeţului Satu Mare.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                              Contrasemnează
Coica Costel Dorel                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Înapoi