HCL 183 / 2019-08

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 251/28.11.2019

 HOTĂRÂREA Nr. 183/29.08.2019

privind aprobarea proiectului „Modernizarea şi extinderea
traseului pietonal şi velo Centrul Vechi" precum şi a cheltuielilor aferente

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.08.2019.
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 41819/22.08.2019, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 41818/22.08.2019 în calitate de iniţiator, de raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 41817/22.08.2019 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare.
Având în vedere proiectul „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi"
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3), lit. d) și prevederile art 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă proiectul „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi" finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/182/4/1/ Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi" în cuantum de 19.045.446,63 lei inclusiv TVA, din care contribuţia proprie ce revine autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare în valoare de 371.199,66 lei reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea tuturor fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat.

 

Art.3 Se aprobă cheltuielile neeligibile în valoare de 485.463, 67 lei ce revin autorităţii administraţiei publice locale a Municipiului Satu Mare.

 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.


Președinte de ședință                                                        Contrasemnează
Rogoz Manuela Bianca                                                                  Secretar
                                                                                     Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. d) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr. total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi