HCL 182 / 2018-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 182/19.07.2018

privind aprobarea documentatiei P.U.Z.
„Dezvoltare zonă de locuințe" în municipiul Satu Mare,
Amplasament: zona str. Căprioarei, Satu Mare


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.07.2018.
Luând act de cererea depusă de către IGLI NORBERT, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 29560 din 12/06/2018, Avizul Favorabil al Arhitectului şef nr. 21/21.06.2018, Referatul de specialitate al Arhitectului şef nr. 35151/16.07.2018, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 35153/16.07.2018, în calitate de initiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 35219/16.07.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,
În conformitate cu:
- prevederile art. 25 alin. 1, art. 37 alin. 1 - 1^3, art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. 4 şi alin. 6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
- secțiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, art. 115 alin. 1 lit. b și alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E:


Art.1 Se aprobă documentaţia :Planul Urbanistic Zonal - „Dezvoltare zonă de locuințe" în municipiul Satu Mare, Amplasament: zona str. Căprioarei, Satu Mare întocmit de : S.C. PRO CONS AMD S.R.L., şef proiect arh. Aurelian Gheorghiu, atestat RUR: B,C,D,E,F, în conformitate cu proiect nr. 1776/1/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia prevăzută de normele specifice.
Art.4 Autorizaţiile de construire se vor elibera numai după asigurarea echipării tehnico edilitare în conformitate cu art.13 al.2 , art. 28 al.1 şi 2 din Regulamentul Genaral de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.

Art.5 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente in zonă.

Art.6 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Arhitectul șef.

Art.7 Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                   Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                               Secretar al municipiului
                                                                                                                  Mihaela Maria Racolţa

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redacatată în 6 exemplare originale

 

Înapoi