HCL 181 / 2018-07ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 181/19.07.2018

privind aprobarea documentatiei P.U.Z.
„Zonă de locuit cu locuințe individuale " în municipiul Satu Mare, Amplasament: str. Ion Popdan, Satu MareConsiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.07.2018.
Luând act de cererea depusă de către SIKE MARIA, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 26497 din 24/05/2018, Avizului Favorabil al Arhitectului şef nr. 18/21.06.2018, Referatului de specialitate al Arhitectului şef nr. 33856/06.07.2018, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare nr. 33859/06.07.2018, în calitate de initiator, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 33922/09.07.2018 şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,
Analizând documentaţia de urbanism supusă aprobării,
În conformitate cu:
- prevederile art. 25 alin. 1, art. 37 alin. 1 - 1^3, art. 45 lit. b, art. 47, art. 56 alin. 4 şi alin. 6 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
- secțiunea a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- prevederile art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 alit. c, alin. 6 lit. a pct. 11 și art. 45 alin. 2 lit. e, şi alin. (3), art. 115 alin. 1 lit. b , alin. 3 ;ia art. 121 alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1 Se aprobă documentaţia : Planul Urbanistic Zonal - „Zonă de locuit cu locuințe individuale " în municipiul Satu Mare, Amplasament: str. Ion Popdan, Satu Mare întocmit de : S.C. AD PAVI DINAMIC S.R.L., şef proiect arh. Iuoras Violeta, atestat RUR: D,E,F, în conformitate cu proiect nr. 113/2017 şi în conformitate cu anexele.

Art.2 Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

Art.3 Se acceptă oferta de donaţie a terenului în suprafata de 2,00 mp, identificat cu lot 3b, provenit din parcelele cu nr. Cad. 179027 şi 179026, proprietatea doamnei Sike Maria, în favoarea domeniului public al Municipiului Satu Mare, pentru asigurarea profilului stradal pe str. Ion Popdan, conform ofertei de donaţie nr. 2223/18.05.2018 şi a încheierii de rectificare a erorii materiale nr. 021/08.06.2018. Cheltuielile aferente înscrierii şi autentificării actului de donaţie vor fi suportate de către donator.

Art.4 După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Satu Mare documentaţia prevăzută de normele specifice.

Art.5 Autorizaţiile de de construire se vor elibera numai după operarea donaţiei de teren în evidenţele C.F. precum şi a preluării acestuia prin proces verbal de predare primire de către autoritatea locală respectiv după asigurarea echipării tehnico edilitare în conformitate cu art.13, al.2, art. 28, al.1 şi 2 din Regulamentul General de Urbanism respectiv art. 2.2.4 al.3 din RLU.
Art.6 Echiparea tehnico edilitară a zonei se va realiza de investitor/beneficiar, de la reţelele existente in zonă.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare și Arhitectul șef .

Art.8 Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 


Preşedinte de şedinţă                                                                                             Contrasemnează
Crăciun Ciprian Dumitru                                                                                         Secretar al municipiului
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Redactată în 6 exemplare originale

 

Înapoi