HCL 178 / 2020-10

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 178/23.10.2020
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, aprobat prin H. C. L Satu Mare nr. 172/27.06.2018

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința extraordinară din data de 23.10.2020,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 46731/22.10.2020, raportului Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr. 46722/22.10.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 46734/22.10.2020, Nota justificativă a Transurban SA Satu Mare nr. 2748/22.08.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare și rezultatul auditului tehnico economic realizat de auditor independent Pop Radu, înregistrat la Transurban SA Satu Mare cu nr. 2679/15.10.2020;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și adresa Transurban SA Satu Mare nr. 2749/22.10.2020 înregistrată la Primăria Satu Mare sub nr. 46729/22.10.2020,
Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), prevederile art. 139 alin. (3) lit. g) și prevederile art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Capitolul 9 "Compensația" a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei 17 "Estimarea anuală a compensației" la Contractul de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 172/27.06.2018, care va avea conținutul prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează Primarul Municipiului Satu Mare să semneze actul adițional de modificare a Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/28.06.2018, înregistrat sub nr. 32403/28.06.2018, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Transurban S.A. Satu Mare, primarul municipiului prin Compartimentul Autorizare Servicii de Transport Public Local din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Serviciului Administrarea Domeniului Public, Privat al Primăriei Municipiului Satu Mare, Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Maurer Róbert Csaba                                                                                                Secretar general,
                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi