HCL 174 / 2020-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 174/24.09.2020
privind vânzarea unui teren în suprafață de 24.700 mp, situat în Zona Industrială Satu Mare Sud, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA

 

 

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
-proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40506/15.09.2020,
-referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40507/15.09.2020 în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 40508/15.09.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 41212/21.09.2020,
- Cererea depusă de Sumiriko AVS România (fosta ANVIS ROM SRL), înregistrată sub nr. 38094/31.08.2020, având contractul de concesiune nr. 43381-550/13.11.2012,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 1650 şi următoarele din Codul civil;
- art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. f) și alin. (6) lit. b), și art.364 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin. (2), ale art. 228 alin. (3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitație publică a imobilului - teren în suprafață de 24.700 mp, proprietatea privată a Municipiului Satu Mare, situat în Zona Industrială Sud a municipiului Satu Mare, identificat prin CF nr.166255 Satu Mare sub nr. cadastral 166255, către SUMIRIKO AVS ROMÂNIA (fosta ANVIS ROM SRL).

Art. 2. Se însușește Raportul de Evaluare nr. 4225/14.10.2019, întocmit de către Just Eval Invest, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare stabilit prin Raportul de Evaluare, este de 477.739 lei.

(2 ) Prețul de vânzare stabilit la alineatul precedent poate fi achitat integral în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, și până la încheierea în formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare, sau poate fi achitat eșalonat, în rate lunare egale, pe o perioadă de 36 luni, începând cu luna următoare semnării contractului de vânzare cumpărare, iar plata se va face până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere. Neplata obligațiilor scadente în decurs de 30 de zile de la expirarea termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4. Facturarea, urmărirea și încasarea contravalorii terenului care face obiectul contractului de vânzare- cumpărare se va face de către Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.

Art. 5. Cumpărătorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate în cartea funciară numai după achitarea integrală a prețului. Cheltuielile ocazionate de intabularea terenului vor fi suportat de cumpărător.

Art. 6. Se împuternicește viceprimarul municipiului Satu Mare să semneze în fața notarului contractul de vânzare cumpărare.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri și Direcției Economice.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Nr. consilieri luați în calcul cf. art. 228 alin. 3 din OUG 57/2019 22
Nu participă la dezbateri și la vot 1
Voturi pentru 15
Voturi împotrivă 0
Abţineri 5

 

 

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi