HCL 173 / 2017-07

 

ROMANIA

JUDETUL SATU MARE

MUNICIPIUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL

 

 

 


HOTĂRÂREA Nr. 173/31.07.2017
privind aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară  din data de 31.07.2017,

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare  înregistrată sub nr. 37034/27.07.2017 , Raportul de specialitate al Serviciului  de Administrare a Domeniului Public şi Privat înregistrat sub nr. 37023/27.07.2017 prin care se propune aprobarea caietului de sarcini, a strategiei de contractare şi a modelului de contract în vederea dobândirii în sistem de leasing operational a 15 autobuze noi Diesel EURO VI la TRANSURBAN S.A. Satu Mare şi rapoartele comisiilor d especialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Având în vedere:

- prevederile din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 51/1997 privind operaţiuni de leasing şi societăţi de leasing;

- prevederile HCL 139/29.06.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate şi a dobândirii în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI la Transurban S.A. Satu Mare;

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului cu nr. 43357/08.12.2011 aprobat prin HCL Nr. 240/29.11.2011, Cap. II, Art. 1, pct 1.2, art. 9 lit. k), respectiv indicatorii de performanţă ai serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Satu Mare prevăzuţi în anexa 3.4. la Contractul de delegare a gestiunii;

-prevederile Hotărârii Consiliului de administraţie al Transurban S.A. Satu Mare nr. 29/26.07.2017

- prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

- ordonanţa 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabileinterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile HG nr. 394/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din <LLNK 12016    99 10 201   0 17>Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

 

          În conformitate cu  prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2)  lit.d),  alin.(3) lit.c), alin.(6), lit.a), pct.14 , prevederile  art. 45 alin. (2),  art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

ART.1. Se aprobă caietul de sarcini privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI, în conformitate cu anexa 1.

ART.2. Se aprobă strategia de contractare privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI, în conformitate cu anexa 2.

ART.3. Se aprobă modelul de contract privind dobândirea în sistem de leasing operaţional a 15 autobuze noi Diesel Euro VI, în conformitate cu anexa 3.

ART.4. Se aprobă valoarea estimată a leasingului operaţional de 14.450.000  lei (exclusiv TVA) pentru dobândirea celor 15 autobuze noi Diesel Euro VI.

ART.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează TRANSURBAN SA Satu Mare.

ART.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Satu Mare si Transurban SA Satu Mare.

 

 

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă                                                  Contrasemnează

 Raţiu Cosmin Constantin                                                    Secretar

                                                                                       Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactata in 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi