HCL 173 / 2013-06

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 HOTĂRÂREA Nr. 173/27.06.2013

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului Satu Mare"

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2013

          Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 24.719 din 17.06.2013, expunerea de motive a grupului de consilieri UDMR, în calitate de iniţiatori, înregistrată cu nr. 24.717/ 17.06.2013, de  raportul comisiei de specialitate a consiliului local,

  Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În temeiul prevederilor art. 36 alin.1 şi alin.8, art. 45 alin. (6), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

          Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

Art. 1.  Se aprobă  Regulamentul de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare" al municipiului Satu Mare, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Satu Mare şi serviciul de specialitate, Compartiment evenimente, cultură, educaţie, sport.

 

Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunostinţă publică.

 

               Preşedinte de şedinţă                                                            Contrasemnat

              Magyar Lorand Balint                                                               Secretar

                                                                                                              Mariana Suciu

Redactat în 6 exemplare originale.

 

Fișiere atașate

Înapoi