HCL 172 / 2017-07

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

  HOTĂRÂREA nr. 172/31.07.2017 

privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării

 

 

 

          Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31/07/2017;

Luând act de raportul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de  specialitate al primarului, înregistrat sub nr.36865/26.07.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr.36864/26.07.2017, de  rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare; 

  În baza prevederilor OG nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (9) ale art. 45 alin (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) )  şi art. 119, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe aflate în administrarea Transurban S.A. Satu Mare, în vederea casării şi valorificării din cadrul centralei termice conform Raportului de evaluare 132/26.07.2017 anexa la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local al municipiului Satu Mare.

 

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi Transurban S.A. Satu Mare.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri  din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare şi la Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                  Contrasemnează

       Raţiu Cosmin Constantin                                                   Secretar

                                                                                               Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactata in 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi