HCL 171 / 2020-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 171/24.09.2020

privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.- Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unui teren din municipiul Satu Mare, str. Castanilor

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40487/15.09.2020,
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40489/15.09.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 40490/15.09.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 40891/17.09.2020,
- adresa nr. 45512/17.08.2020 înaintată de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare, înregistrată la Primăria municipiului Satu Mare sub nr. 36365/18.08.2020,
- Certificatul de Urbanism nr. 469/07.07.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:

- art. 749, art. 755-756 din Codul Civil
- art. 12 alin. (2) lit. a) şi lit. c), coroborate cu cele ale alin. (3) şi alin. (4) ale aceluiași articol din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,
- ale Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) coroborat cu alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) lit. g), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,

Adoptă prezenta:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se acordă cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute, către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Satu Mare, asupra unei suprafețe de 1,0 mp teren, conform planului de situație care constituie Anexa 1 a prezentei hotărâri, pentru montarea unei firide de distribuție pe postament propriu, str. Castanilor (DE 1063), loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, identificat prin nr. cad. 161371.
Art. 2. Exercitarea dreptului de uz şi servitute asupra terenului identificat la articolul precedent se realizează cu titlu gratuit, pe durata de existență a instalațiilor.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A. - Sucursala Satu Mare și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi