HCL 171 / 2017-07

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 171/31.07.2017

privind aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat

al TRANSURBAN S.A. Satu Mare, pe anul 2017

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinara din data de 31.07.2017,

          Luând act de raportul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.36692/26.07.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 36854/26.07.2017, de rapoartele comisiilor de specialitate ale  Consiliului local Satu Mare, de Raportul justificativ al  Transurban S.A. cu privire la elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli  rectificat pe anul 2017,

          În conformitate cu art.7 alin (3), art.15 lit. c) din Statutul societăţii  Transurban S.A. Satu Mare,

          Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, precum şi cu Legea Bugetului de Stat nr. 6 din 16.02.2017 pentru anul 2017,

Având în vedere prevederile OMF 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,

În conformitate cu următoarele:

Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale , cu modificările si completările ulterioare;

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

OG nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Legea bugetului de stat nr. 6/16.02.2017 şi prevederile OMF 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor de fundamentare a acestuia

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.7/16.02.2017

OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Legi speciale,

Având în vedere adresa TRANSURBAN S.A.  Satu Mare nr. 1915/2017 înregistrată la Primăria Satu Mare cu nr. 36856/26.07.2017 şi Hotărârea nr. 26/26.07.2017 a  Consiliului de Administratie al TRANSURBAN Satu Mare  

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) şi d), respectiv alin. (3), lit. c), alin. (6), lit. a), ale art. 45 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta,

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al  Transurban S.A. Satu Mare pe anul 2017, conform anexelor 1-4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2.Prezenta hotărâre va fi susţinută de dl. Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

          Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii.

          Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de Administraţie al  Transurban S.A. Satu Mare.

          Art. 5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi la Transurban S.A. Satu Mare.

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                  Contrasemnează

       Raţiu Cosmin Constantin                                                   Secretar

                                                                                               Mihaela Racolţa

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactata in 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi