HCL 170 / 2019-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 196/2019

 


HOTĂRÂRE Nr. 170/25.07.2019
pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare
în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune


Consiliul Local al municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019,
Luând act de referatul de aprobare a primarului municipiului Satu Mare în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 37473/22.07.2019, de raportul Serviciului Administrația Domeniul Public și Privat nr. 37475/22.07.2019 și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Satu Mare, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă cu nr. 37478/22.07.2019 și Raportul de specialitate al Direcției Economice cu nr. 37.923/24.07.2019
În baza prevederilor:
- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
- Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul deşeurilor;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de salubrizare a localităţilor;
- Ordonanţa de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgență nr. 196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor;
- Ordonanţa Guvernului României nr. 50/2000 privind măsurile de colaborare dintre Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice;
- Ordinul nr. 89/1996 privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru gospodărie comunală şi salubritate publică;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-
cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr. 31 din 10 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- H.C.L nr. 11 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare a municipiului Satu Mare;
- H.C.L nr. 38/28.02.2019 pentru modificarea art. 83 din H.C.L. nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare al municipiului Satu Mare;
- Ordinul nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c) şi d) coroborate cu prevederile alin. (6), lit. a) şi alin. (7) lit n), respectiv art. 139 alin. (3), lit. g);
Adoptă prezenta,


H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1. Se aprobă - Studiul de fundamentare privind decizia de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, conform anexei nr. 1.

 

Art. 2. Se aprobă - Caietul de sarcini a serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, conform anexei nr. 2.

 

Art. 3. Se aprobă - Proiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, conform anexei nr. 3.

 

Art. 4. Se aprobă - Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, pentru o perioadă de 10 ani, de la data intrării în vigoare a contractului de delegare.

 

Art. 5. Cu aducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare, prin Serviciul Administraţia Domeniului Public şi Privat.

Art. 6. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciului Administraţia Domeniului Public şi Privat.

 

Președinte de ședință                                                      Contrasemnează
Ressler Ștefan                                                                     Secretar
                                                                               Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) lit. g) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 0
Abţineri 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi