HCL 170 / 2017-07

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 170/31.07.2017

pentru  implementarea măsurilor privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017;

          Luând act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 36329/24.07.2017, expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 36326/24.07.2017,  de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;

Având în vedere:

§  prevederile art.111 alin.(2), lit.b, art.140^1, art. 153^12 ale Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 17, art. 8 lit. c şi lit.d, art.23 aliniatele 12, 15,16 şi 19 din Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.239/28.11.2013;

§  prevederile, art.3 alin.(2) lit.b şi h, art. 28 alin.(2), alin. (3), alin.(5), alin.(6), alin.(7), art. 28 alin.(2), alin.(5), art. 29 alin.(1), alin.(3), alin.(5),  alin.(9), alin.(11), art. 37 alin.(2)   din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modifcările şi completările ulterioare;

§  prevederile H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

§  prevederile art.27 din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.45/23.02.2017 privind mandatarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare" pentru a exercita, în numele şi pe seama Municipiului Satu Mare, atribuţii de autoritate publică tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A;

§  prevederile art. 94 alin.2^1 lit.b) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

§  prevederile hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 36/26.02.2015 privind numirea a doi membri în Consiliul de administraţie al SC APASERV SATU MARE SA şi ale Hotărârii Consiliului Lopcal Satu Mare nr. 185/29.09.2016 privind numirea unui nou membru în Consiliul de administraţie al SC APASERV SATU MARE SA;

§  prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr.294/27.11.2008 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare;  

§  Deciziile nr.11 din 18.07.2017 şi nr.13/21.07.2017 ale Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare;

§  prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.118/27.04.2017 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. APASERV Satu Mare S.A.;

      În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a), art.36 alin.(3) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

           În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin. (1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptă prezenta,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Municipiul Satu Mare, în calitate de acţionar majoritar ia act de anexa nr.2 la Decizia Consiliului director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare  nr.11/18.07.2017 prin care s-a aprobat lista cu propunerile de numire de membri în Consiliul de administraţie la SA APASERV SATU MARE S.A., potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

           Art.2 (1) Consiliul Local al Municipiului Satu Mare propune numirea domnului Szucs Zsigmond, funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare, în calitatea de membru al Consiliului de administraţie la SC APASERV SATU MARE S.A. potrivit prevederilor art. 28 alin.(2) şi alin.(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Municipiul Satu Mare, în calitate de acţionar majoritar, prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, propune următorii candidaţi pentru funcţiile de membri ai Consiliului de administraţie la S.C. APASERV SATU MARE S.A.:

-      Gyorgy Ildiko Adel,

-      Matuz Bela Tiberiu,

-      Soponoş Gheorghe Cristian,

-      Stegerean Dănuţiu Vasile Viorel,

-      Stier Peter Gabriel,

-      Szucs Zsigmond,

-      Ţou Ioan.

Art.3 Municipiul Satu Mare, în calitate de acţionar majoritar propune ca dl Matuz Bela Tiberiu să îndeplinească funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A., pentru o durată ce nu poate depăşi durata mandatului său de administrator.

Art.4 Durata mandatului este de 4 (patru ) ani  începând cu 1 august 2017.

Art.5 Municipiul Satu Mare, în calitate de acţionar majoritar ia act de Decizia Consiliului director al ADI pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare nr. 13/18.07.2017, prin care s-a aprobat Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administraţie al SA APASERV SATU MARE SA şi propune aprobarea lui în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. APASERV SATU MARE S.A.potrivit anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6 Municipiul Satu Mare, în calitate de acţionar majoritar prin Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, propune ca pentru  activitatea depusă membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie să fie remuneraţi cu o  indemnizaţie fixă lunară în cuantum de 2860 lei.

Art.7  Se mandatează domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii să încheie contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administraţie.

Art.8 Se  aprobă modificarea art. 24 alin.(17) din Actul Constitutiv al S.C. APASERV SATU MARE S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.239/28.11.2013 şi va avea următorul cuprins:

" 17. Sunt numiţi în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 ani cu începere din 01.08.2017:

-         Matuz Bela Tiberiu  - Preşedintele Consiliului de Administraţie; CNP 1630119302006, fiul lui Tiberiu si Otilia născut la data de 19.01.1963, în Municipiul Cluj Napoca, jud. Cluj, domiciliat în Satu Mare, str. Dâmboviţa nr. 8A;

-         Stegerean Dănuţiu Vasile Viorel - Director General al societăţii care conduce Comitetul Director ; CNP 1600124301984, fiul lui Viorel şi Maria, născut la data de 24.01.1960  în sat Unimăt, comuna Acîş, judeţul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Mal Stîng Someş bl. T1 ap.22.

-         Soponoş Gheorghe Cristian  - CNP 1630427304000, fiul lui Aurel Traian şi Maria Zorica, născut la data de 27.04.1963 în Municipiul Satu Mare, Judeţul Satu Mare, domiciliat în Satu Mare, str. Retezatului nr. 41 ap. 4;

-         Stier Peter Gabriel -  CNP 1800217303928, fiul lui  Iuliu şi Gabriela, născut la data de 17.02.1980 în Municipiul Satu Mare, Judeţul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Judeţul Satu Mare, Bld. Ion C. Brătianu nr. 9 ap. 13;

-         Gyorgyi Ildiko Adel -  CNP 2730513301983, fiica lui Iosif şi Varvara  născută la data de 13.05.1973 în Municipiul Satu Mare, Judeţul Satu Mare,  domiciliată în Municipiul Satu Mare, str. Traian Vuia bl. C 27 ap. 12;

-         Szucs Zsigmond - CNP 11720529301985, fiul lui Zsigmond şi Győngyvér, născut la data de 29.05.1972, în Municipiul Satu Mare, Judeţul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare, Bld. Lucian Blaga nr. 240;

-         Ţou Ioan -  CNP 1581026301994, fiul lui Gheorghe şi Veroana, născut la 26.10.1958, în Sat Tiream, Comuna Tiream, Judeţul Satu Mare, domiciliat în Municipiul Satu Mare,   str. Lunca Sighet nr. 3B; "

Art.9 Prezenta hotărâre va fi susţinută de domnul Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Apaserv Satu Mare SA din data de 31.07.2017.

Art.10 Prezenta abrogă orice dispoziţii contrare.

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare,  persoanelor nominalizate în cauză, SC Apaserv Satu Mare SA., Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare  şi  Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare.

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                  Contrasemnează

       Raţiu Cosmin Constantin                                                   Secretar

                                                                                               Mihaela Racolţa

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redactata in 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi