HCL 17 / 2020-01

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 17/30.01.2020

privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

 

 


Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 4621/27.01.2020, referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat cu nr.4623/27.01.2020, în calitate de iniţiator, raportul Direcției de Asistență Socială Satu Mare, înregistrat sub nr. 490/22.01.2020, raportul de specialitate al Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 4625/27.01.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), (7), (8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 28 alin. (1) și (3) din Anexa la H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere și reglementările cuprinse la art. 67 alin. (2) și (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), art.139 alin.(1) şi art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare .
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea:

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Locaţiile de desfăşurare a activităţilor se vor stabili de către Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare şi Poliţia Locală Satu Mare, în funcție de numărul de persoane comunicat de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.

Art.3. Programul de desfăşurare al activităţilor se stabileşte pentru zilele de luni, marţi, miercuri şi joi ale săptămânii iar intervalul orar în funcție de activitățile operative ale Poliției Locale.
Art.4. (1) Efectuarea instructajului privind normele de securitate și sănătate în muncă, asigurarea echipamentului de protecţie a muncii şi logistica necesară desfăşurării activităţilor vor fi asigurate de către Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.
(2) Transportul şi supravegherea persoanelor obligate să presteze acțiuni sau lucrări de interes local vor fi asigurate de către Poliţia Locală Satu Mare.

Art.5. Prezenta hotărâre se aplică persoanelor majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social și părinților pentru ai căror copii s-au stabilit măsuri de protecție specială și cărora instanța le stabilește obligativitatea prestării unei acțiuni sau lucrări de interes local.

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistenţă Socială Satu Mare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, Poliţiei Locale Satu Mare,Serviciului Administrarea Domeniului Public și Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Zsók János Csaba                                                                                                    Secretar general,
                                                                                                                                  Mihaela Maria Racolța

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 22
Nr total al consilierilor absenţi 1
Voturi pentru 22
Voturi împotrivă 0
Abţineri 6

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi