HCL 169 / 2019-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 169/25.07.2019

Pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive

 

Consiliul Local Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019,
Luând act de Raportul comun al Direcției economice şi al Serviciului de specialitate, având nr. de înregistrare 37528/22.07.2019 şi 37596/22.07.2019, de Referatul de aprobare a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 37599/22.07.2019, de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.125 din 24.05.2007 privind aprobarea înfiinţării ,,Clubului Sportiv Municipal Satu Mare" modificată de Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 25.10.2018.
Conform prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal,
Luând în considerare adresa nr. 640 din 15.07.2019 din partea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare,
Raportat la prevederile art. 71 alin. (2) lit.d) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
Conform prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând cont de modificările legislative conform Hotărârea Guvernului nr. 569 din 2018 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
Potrivit art.22 alin.(1) lit.(e) din Normele financiare pentru activitatea sportrivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447 din 2007,
În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin.(2) lit. d), alin. (7) lit. f), ale art.139 alin. (3) precum şi ale art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:


Art.1.Se aprobă modificarea anexei nr.5 din Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.Cheltuirea fondurilor alocate se supune legilor în vigoare și este în responsabilitatea exclusivă a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Art.3.Odată cu aprobarea prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local nr.287 din 29.11.2018 pentru modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului local Satu Mare nr. 78/29.03.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Clubului Sportiv Municipal Satu Mare şi a Normelor financiare de utilizare a fondurilor alocate Clubului Sportiv Municipal din bugetul local pentru activităţile sportive.

 

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, Clubul Sportiv Municipal.

 

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, Clubului Sportiv Municipal, Serviciului comunicare și coordonare instituții subordonate și Direcției economice.

 


Președinte de ședință                                                        Contrasemnează
Ressler Ștefan                                                                          Secretar
                                                                                      Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 14
Voturi împotrivă 1
Abţineri 3

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi