HCL 169 / 2017-07

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 169/31.07.2017

 privind aprobarea Regulamentului - cadru referitor la închirierea

prin licitaţie publică cu strigare a bunurilor immobile

 terenuri şi construcţii  aflate în administrarea

Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2017.


          Luând act de Referatul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare,  înregistrat  sub  nr.6934/22.05.2017,   expunerea de motive a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 36619/25.07.2017, de raportul de specialitate a Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri, înregistrat sub nr.31930/27.06.2017, de raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

-HCL Satu Mare nr.182/29.09.2005 privind reorganizarea Administraţiei Pieţelor Satu Mare,

- art.861 alin.(3) din Legea 287/2009, republicată, privind Codul Civil,

- Regulamentul de organizare şi funcţionare general al Serviciului Public „ Administraţia Domeniului Public ", aprobat prin HCL Satu Mare nr.230/27.10.2016,

- HCL Satu Mare nr.107/15.06.2006 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Public „ Administraţia Domeniului Public" a unor bunuri din  domeniul public şi privat al Municipiului Satu Mare, cu completările şi modificările ulterioare,

- art.3 alin.(4), art.14, art.15, art.16, din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică

Având în vedere :

-Adresa Administraţiei Domeniului Public  Satu Mare, înregistrată la Primăria satu Mare sub nr. 36616/25.07.2017,

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

- HCL Satu Mare nr.266/22.12.2016 privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public „ Administraţia Domeniului Public" începând cu 01.01.2017, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prevederile art. 3 alin.1 lit(b), (e), (i), (m), art.4, art.5 pct.2 lit(j), pct.3 lit(b), (d), (e), (g), art.6, art.7, art.10 alin.1, lit.(b) din O.G. 71/29.08.2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003, precum şi de prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. 71/2002, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c, art.36 alin (5) lit.a, art.45  alin (3) şi prevederile  art.115 alin. (1) lit.b  şi art.123 alin.(1), alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

Adoptă prezenta,

 

     HOTĂRÂRE :

Art.1  Se aprobă Regulamentul - cadru referitor la închirierea prin licitaţie publică cu strigare  a bunurilor imobile  -terenuri şi construcţii aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare în forma prevazută în anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă documentaţia de licitatie (Caiet de sarcini, Instrucţiuni pentru ofertanţi, Formulare, Model de contract) pentru închirierea bunurilor immobile - terenuri şi construcţii aflate in administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, în forma prevazută în anexa nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Contravaloarea documentaţiei de licitatie este de 100 lei.

Art. 3 Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei în euro sau, după caz, lei pe metru patrat pe zi, calculat în baza tarifelor de închiriere a bunurilor immobile- terenuri şi construcţii  ce urmează a fi scoase la licitaţie, tarife stabilite prin hotărâri ale Consiliului local Satu Mare prin care se aprobă anual cuantumul taxelor si tarifelor aplicate de Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată.

Art. 4 Se aprobă obligativitatea efectuării a  minim trei paşi de licitaţie, cuantumul pasului de licitaţie fiind egal cu 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Câştigator va fi desemnat cel care licitează preţul cel mai mare.

Art.5 Se aprobă garanţia de participare la licitaţie reprezentând contravaloarea chiriei pe 2 (două) luni, afereantă bunului imobil scos la licitaţie, calculată la preţul de pornire.

Art. 6 Se aprobă taxa de participare la licitaţie în cuantum de 20 lei. Ea urmează să fie suportată de către participanţii la licitaţie. Din taxa de participare ADP Satu Mare suportă toate cheltuielile ocazionate cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Art.7  Se aprobă ca un procent de 50% din sumele provenite din închirierea bunurilor imobile - terenuri şi construcţii aflate în administrarea Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare, să constituie venit la bugetul local, urmând a se vira in contul specific acestor operaţiuni. Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare îi va reveni un procent de 50% din încasări. 

 Art.8 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă HCL Satu Mare nr.219/30.10.2014, respectiv HCL Satu Mare nr.242/27.11.2014, având acelaşi obiect de reglementare.

Art. 9 Primarul Municipiului Satu Mare, prin aparatul de specialitate: Serviciul Public Administraţia Domeniului Public, Serviciul Patrimoniu, Concesionări , Închirieri, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări Închirieri.

 

         Preşedinte  de şedinţă                                               Contrasemnează

      Raţiu Cosmin Constantin                                                  Secretar

                                                                                            Mihaela Racolţa

 

 

 

 

 

Total consilieri locali

23

Prezenţi

18

Pentru

18

Împotrivă

0

Abţineri

0

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale                                       

 

Fișiere atașate

Înapoi