HCL 168 / 2019-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA nr. 168/25.07.2019

privind aprobarea Statului de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare

 

Consiliul Local al municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 iulie 2019,
Luând act de raportul Serviciului resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 37307/19.07.2019, Referatul de aprobare al primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 37301/19.07.2019, de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Adresa înaintată executivului de către domnul Bălaj Adrian Ioan șef birou cu atribuții delegate de director executiv al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare cu nr. 5896/18.07.2019 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 37284/19.07.2019 precum și Referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane Arhivă din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare cu nr. 5851/16.07.2019,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare și a H.G.nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare;
Constatând necesitatea modificării anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 120/30.05.2019 privind aprobarea Statutului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Satu Mare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.a și d, alin.(3) lit.c și alin.(7) lit.b din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1. Se aprobă Statul de funcţii al Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se aprobă structura posturilor/funcțiilor bugetate din cadrul Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 120/30.05.2019 privind aprobarea Statutului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin intermediul Direcției de Asistență Socială Satu Mare.

 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Direcției de Asistență Socială Satu Mare şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare.

 


Președinte de ședință                                                             Contrasemnează
Ressler Ștefan                                                                            Secretar
                                                                                           Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 17
Voturi împotrivă 0
Abţineri 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi