HCL 167 / 2019-07


ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 167/25.07.2019

Pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr 10/31.01.2019 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de funcționare al sistemului privind controlul, limitarea și taxarea staționărilor în municipiul Satu Mare aprobat prin H.C.L. nr. 263/23.11.2017


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din 25 iulie 2019,
Luând act de Referatul de specialitate al Administraţiei Domeniului Public Satu Mare, înregistrat sub nr. 9507/ 18.07.2019, de referatul de aprobare a primarului municipiului în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 37303/19.07.2019, de raportul de specialitate întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 37295/19.07.2019, de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În conformitate cu :
- H.C.L. Satu Mare nr. 182/ 29.09.2005 privind reorganizarea Administrației Piețelor Satu Mare,
- Prevederile art. 861 alin.(3) din Legea 287/ 2009, republicată, privind Codul Civil,
- Regulamentul de organizare și funcționare general al Serviciului Public „Administrația Domeniului Public", aprobat prin HCL Satu Mare nr. 317/ 20.12.2018,
- H.C.L. Satu Mare nr. 107/ 15.06.2006 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare în administrarea Serviciului Public „ Administrația Domeniului Public" a unor bunuri din domeniul public și privat al Municipiului Satu Mare, cu completările și modificările ulterioare,
- H.C.L. Satu Mare nr. 316/ 20.12.2018 privind aprobarea taxelor si tarifelor ce vor fi aplicate de Serviciul Public „Administrația Domeniului Public" începând cu 01.01.2019, cu modificările și completările ulterioare.
- prevederile art. 3 alin. 1 lit. (f), (g), (i), art. 4 alin. 1, art.5, pct. 2 lit. (g), (j), art. 6, art. 7, art. 10 alin. 1, lit. (b) din O.G. 71/ 29.08.2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/ 2003, precum și de prevederile H.G. nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. 71/ 2002,

Tinând seama de prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederiloe art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. s, art. 139 alin (1), art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consiliul local Satu Mare adoptă prezenta

HOTĂRÂRE :


Art.1 Se aprobă completarea Regulamentului de funcţionare al sistemului privind controlul, limitarea şi taxarea staţionărilor în municipiul Satu Mare conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Primarul Municipiului Satu Mare, prin aparatul de specialitate: Serviciul Public Administraţia Domeniului Public și Serviciul Public Poliția Locală Satu Mare, în limitele conferite de normele legale, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare și Serviciului Public Poliția Locală Satu Mare.

 

Președinte de ședință                                                        Contrasemnează
Ressler Ștefan                                                                       Secretar
                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi