HCL 166 / 2019-07

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA Nr. 166/25.07.2019

privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.07.2019,
Luând act de raportul Serviciului resurse umane salarizare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.36428/15.07.2019, de referatul de aprobare a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.36425/15.07.2019, de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare;
Adresa înaintată executivului de către directorul general al Serviciului Public "Administrația Domeniului Public" Satu Mare cu nr. 8949/10.07.2019 și înregistrată la sediul instituţiei sub nr. 36395/15.07.2019 precum și Referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public "Administrația Domeniului Public" Satu Mare cu nr. 8947/10.07.2019,
În conformitate cu :
- Prevederile art. art. 41 alin.(1), alin.(2), alin.(7), alin(8), alin(9), art. 45^2 din H.G. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Regulamentului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi criteriile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare aprobat prin dispoziţia primarului nr. 290/02.03.2015;
- Prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.a), art.3 alin.(1), alin.(4), art.10, art.11, art.19, art.31, 36 alin.(3) şi ale art. 2, art.4, art. 12 ale Anexei nr. VII Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ale Legii nr.153/2017 lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- Prevederile art. 14 ale Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu încadrarea în Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2017 la „cheltuieli cu personalul" la Serviciul Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare;
Luând în considerare Referatul Biroului Resurse Umane Arhivă din cadrul Serviciului Public "Administrația Domeniului Public" Satu Mare cu nr. 16154/28.12.2018 precum și referatul nr. 7853/24.06.2019, privind promovarea în grad a unor salariați,
Constatând necesitatea modificării anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (1), alin (2) lit.a și alin. (3) lit.c din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Adoptă prezenta :

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art.1. Se aprobă numărul de posturi bugetate ale Serviciului Public Administraţia Domeniului Public Satu Mare la 130 de posturi bugetate, potrivit Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art.2. Se aprobă Organigrama Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare", conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare", conform Anexei nr.3, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile art. 1, art.2 și art.3 precum și a următoarelor anexe, ale anexei nr. 1, anexei nr. 2 și anexei nr. 3 la H.C.L. nr. 317/20.12.2018 pentru aprobarea organigramei, a statului de funcții și al Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare.


Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează Primarul municipiului Satu Mare prin intermediul Serviciului resurse umane salarizare şi Serviciul Public "Administraţia Domeniului Public Satu Mare".

 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Serviciului Public „Administraţia Domeniului Public Satu Mare", Instituţiei Prefectului - Judeţului Satu Mare și Serviciului resurse umane salarizare.

 

 


Președinte de ședință                                    Contrasemnează
Ressler Ștefan                                                     Secretar
                                                                 Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (1) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


Total consilieri în funcţie 21
Nr . total al consilierilor prezenţi 18
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 18
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi