HCL 166 / 2018-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

 


HOTĂRÂREA Nr. 166/27.06.2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii : ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018.
Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 31.837/ 25.06.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31.849/ 25.06.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice nr. 31740/25.06.2018,
Ţinând seama de prevederile art. 41, art. 44 alin. 1 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luănd în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) litera a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: ,,Extindere iluminat public în Municipiul Satu Mare pe strada Proiectantului, jud. Satu Mare" conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 

 

Președinte de ședință                         Contrasemnează
Bertici Ștefan                                       Secretar
                                                              Mihaela Maria Racolța

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi