HCL 165 / 2018-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SATU MARE

 

HOTĂRÂREA Nr. 165/27.06.2018

privind actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:
„ Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnazială Lucian Blaga)"

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018,
Luând act de raportul de specialitate al Serviciului Investiții - Gospodărire - Întreținere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 31.469/ 21.06.2018, expunerea de motive a Primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 31.470/ 21.06.2018, de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
Având în vedere procesul - verbal al comisiei tehnico-economice nr.31524/22.06.2018,
Ţinând seama de prevederile art. 41, art. 44 alin. 1) din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico - economice, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile HG 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii și prevederile HG 363/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice în cazul construirii de școli cu 8 săli de clase, Anexa 2.10, tabel IV.2, având valoarea 1.697 lei /mp fără TVA la C+M.
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit d ) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnaziala Lucian Blaga)"conform ANEXEI 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 208/26.11.2015.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Satu Mare şi serviciile de specialitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare și Serviciul Investiții - Gospodărire - Întreținere.

 

 


Președinte de ședință             Contrasemnează
Bertici Ștefan                           Secretar

                                                 Mihaela Maria Racolța

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

Fișiere atașate

Înapoi