HCL 163 / 2018-06

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA nr. 163/27.06.2018

privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei amplasament : Satu Mare,
str. Floare de Colţ


Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.06.2018,
Luând act de cererea numitului Sabău Vasile în calitate de beneficiar, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr.30013/14.06.2018, Avizului Favorabil al Arhitectului Şef nr.17/21.06.2018, Raportul de Specialitate al Arhitectului Şef nr31568/22.06.2018, Expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr.31569/22.06.2018 în calitate de iniţiator, a Raportului de specialitate al Serviciului Juridic, Contencios şi Arhivă cu nr. şi a Raportului Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu :
- prevederile art.25, alin.1, art37, alin. 1-1^3, art 45 lit.c, art.48, art.56 alin. 4 ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile art.18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu dispoziţiile Art 19 secţiunea 7 din Ordinul ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.233/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
- secţiunea a 4-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
- prevederile art.2, alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c) , alin.(5) lit.c), alin 5 litera a) pct.11 şi art. 45, alin.(2), lit.e), art 115 alin. (1) lit. b) şi alin.(3 ) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare ,
Adoptă prezenta


                                                             H O T Ă R Â R E:


Art.1 Se aprobă documentaţia : P.U.D. - Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei în municipiul Satu Mare, Str. Floare de Colţ, întocmit de Sigma Proiect SA., în conformitate cu proiectul nr. 03-739100-2017 şi în conformitate cu anexele.

 

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.

 

Art.4 Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, beneficiarului Sabău Vasile , Primarului Municipiului Satu Mare, Arhitectului Şef şi Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

Președinte de ședință                                                                          Contrasemnează
Bertici Ștefan                                                                                             Secretar
                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


Total consilieri în funcţie 23
Nr . total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

 

Înapoi