HCL 160 / 2020-09

ROMÂNIA

JUDEȚUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE


 

 

ABROGATĂ PRIN HCL NR. 203/26.11.2020

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 160/24.09.2020

privind aprobarea Acordului de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 1"

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40649/16.09.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40651/16.09.2020, în calitate de iniţiator, raportul de specialitate comun al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte şi al Direcţiei economice înregistrat sub nr. 40652/16.09.2020, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Având în vedere: - Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 - 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic,
-Ordinul nr. 893/2020 al Ministerului Fondurilor Europene pentru modificarea alin. (2) la art. 2 din anexa nr. 1 -Acord de Parteneriat la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 792/2020 privind aprobarea modelului Acordului de parteneriat şi a modelului Contractului de acordare a sprijinului financiar, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinate finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu prevederile alin. (9) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Ȋn temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. f) şi art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Acordul de Parteneriat „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - proiect 1", conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Serviciul scriere, implementare şi monitorizare proiecte.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Direcţiei economice şi Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                            Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi