HCL 159 / 2020-09

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 159/24.09.2020
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020


 Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 40685/16.09.2020, referatul de aprobare al primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 40687/16.09.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Serviciului scriere, implementare şi monitorizare proiecte înregistrat sub nr. 40688/16.09.2020,
Potrivit prevederilor art. 9 alin. (21) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică cu modificările și completările din Legea 160/2016,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i) coroborat cu prevederile alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 

 

H O T Ă R Â R E

 Art. 1. Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru Municipiul Satu Mare pe anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Satu Mare, Compartimentul Energetic-Serviciul Serviciul Scriere, Implementare şi monitorizare proiecte.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului Județului Satu Mare, Compartimentului Energetic-Serviciul Serviciul Scriere, Implementare şi monitorizare proiecte.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                             Contrasemnează
Kiss Iosif                                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 21
Nr total al consilierilor absenţi 2
Voturi pentru 21
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi