HCL 153 / 2020-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 


HOTĂRÂREA nr. 153/27.08.2020
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 92/28.05.2020 privind
aprobarea cuprinderii în lista spațiilor comerciale cu imobile care urmează a fi vândute în condițiile Legii nr.550/2002 și a spațiului comercial "Chioșc nr.1" situat în Piața de Alimente nr.1, str. Martirilor Deportați nr. 25

 

 

 


Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2020,
Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36967/ 21.08.2020,
- referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr.36968/21.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 36969/21.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr. 37092/24.08.2020;
- Încheierea de îndreptare a erorii materiale strecurată în Sentința Civilă nr. 397/CA/15.10.2019, pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 1922/83/2018* în ședința camerei de consiliu din 22.07.2020, prin care se dispune: „în tot cuprinsul considerentelor în loc de referirea eronată la faptul că numărul chioșcului ce a făcut obiectul litigiului are nr. 1 se va reține referirea corectă că acesta are nr. 10, așa cum reiese în mod obiectiv din contractul de închiriere nr.7977/27.06.2018 încheiat între reclamantă și terțul Administrația Domeniului Public Satu Mare",
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,
Luând în considerare prevederile:
- art. 442 din Codul de procedură civilă,
- art. 1650, art. 1673 și 1685 din Codul civil,
- art. 5 alin. (1) și (3) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local,
- Legii privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) şi art. 139 alin. (2) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019,
Adoptă următoarea

 


HOTĂRÂRE

 

 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și cuprinsul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 92/28.05.2020, respectiv în cuprinsul Art.1, în sensul că în loc de Chioșc nr. 1, corect se va citi Chioșc nr. 10. Celelalte date din cuprinsul Art.1 rămân nemodificate.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului județului Satu Mare, Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 


Președinte de ședință,                                                                                                      Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                      Secretar general,
                                                                                                                                          Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

Înapoi