HCL 153 / 2018-05

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 153/31.05.2018

privind  aprobarea intenţiei de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv  şi Federaţia Română de Fotbal

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018,

          Luând act de raportul Directorului executiv din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.27496/31.05.2018  adresa înregistrată cu nr. 27366/30.05.2018 a Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă nr. 27465/30.05.2018 şi  expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată cu nr. 26938/2018, de raportul comisiilor  de specialitate ale consiliului local,

          În conformitate cu prevederile art. 2 alin. 6, art. 3 alin. 1, art. 18^1 alin. 3, art. 21 alin. 2 ale Legii educaţiei şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 35 alin. 1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  dispoziţiile art. 1949 şi următoarele  din Codul civil, 

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. e, alin. 6 pct. 6, alin. 7 lit. a, art. 45 alin.2,  art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

  Adoptă prezenta

 

 

H O T Ă R Â R E

 


             

 Art. 1.  Se aprobă intenţia Municipiului Satu Mare şi a Liceului cu Program Sportiv  de asociere cu Federaţia Română de Fotbal în vederea realizării în comun a unui teren artificial de fotbal (gazon sintetic).                                        

Art.2. Se aprobă modelul contractului de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal, prezentat în Anexa 1 la prezenta.

 

Art.3. Se mandatează Primarului Municipiului Satu Mare la semnarea contractului de asociere.

 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare prin Serviciul  Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 Art. 5. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, şi celor nominalizaţi cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

 

 

 

 

          Președinte de ședință                                                                                     Contrasemnează

         Ardelean Octavian Iulian                                                                                        Secretar

                                                                                                                                   Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

20

Nr total al consilierilor absenţi

3

Voturi pentru

15

Voturi împotrivă

0

Abţineri

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactată în 6 exemplare originale

 

 

Fișiere atașate

Înapoi