HCL 152 / 2020-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 152/27.08.2020
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Lucian Blaga nr. 421


 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2020,

Analizând:
- proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36836/ 20.08.2020,
- referatul de aprobare al Viceprimarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 36838/ 20.08.2020, în calitate de inițiator,
- raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri înregistrat sub nr. 36839/ 20.08.2020,
- raportul Serviciului Juridic înregistrat sub nr.37075/21.08.2020,
- cererea depusă de către societatea SANTEC SRL, înregistrată la instituția noastră cu nr. 29024/01.07.2020 și documentația topografică anexată,
- referatul Comisiei de soluţionare a cererilor care au ca obiect vânzarea prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare aferente construcţiilor, curţi, grădini, înregistrat sub nr. 36656/20.08.2020,
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare,

Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 259/28.11.2019 privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini,
- art. 10 alin. 2 și art.24 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art.553 alin. 1 coroborat cu alin. 4, art. 885 și art. 888 din Codul Civil,
- art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 354 alin. 1, art. 355 și art. 364 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, modificat și completat,
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 108 lit. e), art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Adoptă următoarea:

 


H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniu privat al municipiului Satu Mare a terenului în suprafață de 354 mp, teren înscris în CF nr. 156533 Satu Mare cu nr. top 6937/1, identificat conform Planului de situație pentru cumpărare teren, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 26897/04.06.2020 și a terenului în suprafață de 1020 mp, teren înscris în CF nr. 7658 Satu Mare cu nr. top 6937/2 și identificat conform Planului de situație pentru cumpărare teren, vizat de O.C.P.I. Satu Mare sub nr. 26903/04.06.2020, care constituie anexa 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă vânzarea prin negociere directă a imobilului - teren în suprafață totală de 1374 mp, aflat în intravilanul şi domeniul privat al Municipiului Satu Mare, identificat la articolul 1, cu recomandarea de a se amenaja şi locuri de parcare în incinta imobilului teren.
Art. 3. Se aprobă prețul vânzării de 54.420 lei pentru suprafața totală de 1374 mp, calculat conform prețurilor prevăzute în Raportul de evaluare terenuri, care constituite Anexa 2 la HCL nr. 259/ 28.11.2019, în funcție de categoria de folosință, după cum urmează:
- prețul de 17.700 lei, pentru suprafața de 354 mp teren cu categoria de folosință „curți, construcții",
- prețul de 36.720 lei, pentru suprafața de 1.020 mp, teren cu categoria de folosinţă „arabil".
Art. 4. Se mandatează Viceprimarul municipiului Satu Mare domnul Albu Adrian, să semneze actele autentice ce decurg din prezenta hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Viceprimarul municipiului Satu Mare prin Serviciul Patrimoniu Concesionări Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului generalal municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare, Serviciului Patrimoniu Concesionări Închirieri și societății SANTEC SRL.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                   Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                   Secretar general,
                                                                                                                                         Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 20
Nr total al consilierilor absenţi 3
Voturi pentru 20
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Fișiere atașate

Înapoi