HCL 135 / 2020-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 


HOTĂRÂREA nr. 135/27.08.2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele
Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna septembrie 2020

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară în data de 27.08.2020,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 36902/20.08.2020, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. 36903/20.08.2020, în calitate de inițiator, raportul de specialitate al Compartimentului Relații cu consiliul local înregistrat sub nr. 36904/20.08.2020 și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 4 din 23 iunie 2016 privind alegerea președintelui de ședință și de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 112/30.07.2020 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Satu Mare din luna august 2020,
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 54 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 298/21.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 


H O T Ă R Â R E 

 

 


Art. 1. (1) Se alege președinte de ședință domnul consilier Kiss Iosif care va conduce lucrările ședințelor Consiliului Local Satu Mare pe durata lunii septembrie 2020.
(2) Domnul consilier Kiss Iosif exercită atribuțiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru președintele de ședință.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Satu Mare, Instituției Prefectului - Județul Satu Mare și domnului consilier Kiss Iosif.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                  Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                                  Secretar general,
                                                                                                                                        Mihaela Maria Racolţa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 19
Nr total al consilierilor absenţi 4
Voturi pentru 19
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

 

 

Înapoi