HCL 134 / 2020-08

ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 134/11.08.2020

privind documentaţia PUZ - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 Amplasament: Satu Mare,
Zona Str. Lucian Blaga

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.08.2020,
Ţinând cont de:
- sentinţa civilă nr. 813/11.12.2018 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în cauza dosar nr. 665/83/2018, îndreptată prin încheierea de îndreptare a erorii materiale, rămasă definitivă la data de 15.07.2020;
- proiectul de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 cu documentaţia aferentă;
- cererea numiţilor Ghere Grigore, Szabo Istvan Tibor, Szabo Eva, Alexandrescu Marius Constantin, S.C.Welt Invest S.R.L., Birtoc Gheorghe şi Birtoc Mirela Daniela, Andreka Medina Angela, în calitate de beneficiari, înregistrată la Primăria Municipiului Satu Mare sub nr. 15056/21.03.2017 şi de completările aduse prin adresa nr. 27632/30.05.2017;
- proiectul de hotărâre nr. 35241/10.08.2020;
- avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 15/25.08.2017;
- referatele de specialitate ale Arhitectului Şef nr. 44690/20.09.2017 şi nr. 35245/10.08.2020;
- expunerea de motive a Primarului municipiului Satu Mare nr. 44692/20.09.2017;
- referatul de aprobare nr. 35244/10.08.2020, în calitate de iniţiator;
- raportului Serviciului Juridic nr. 35253/10.08.2020;
- avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Satu Mare;
Analizând completările depuse de beneficiari până în data de 10.08.2020,
În contextul analizei efectuate asupra propunerilor cuprinse în Planşa de reglementări urbanistice, parte a documentaţiei PUG în lucru, înaintată de proiectant în data de 02.12.2019
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile:
-art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1)- (1^3), art. 45 lit. b, art. 47 şi 47^1, art. 56 alin. (4), alin.(6) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism , cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 13 alin. (2), art. 28 alin. (1) din Regulamentul General de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
-secţiunii a 3-a din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;
- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c); art. 139 alin. (2) şi (3) lit. e) , art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

 

Art.1. Se aprobă documentaţia: Planul Urbanistic Zonal - Lotizare pentru locuinţe individuale depusă prin cererea înregistrată sub nr. 15056/21.03.2017 şi care a făcut obiectul proiectului de hotărâre nr. 44694/20.09.2017 în municipiul Satu Mare, Zona Str. Lucian Blaga, întocmit de AR Habitat 2015 SRL, în conformitate cu proiectul nr. 3/2015 şi cu anexele.
Art.2. Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate 2 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.3. (1) Se acceptă oferta de donaţie a numitului Alexandrescu Marius Constantin, proprietar al imobilului teren în suprafaţă de 13.067 mp cu nr. cad 155010 înscris în C.F. nr. 155010, prin care donează domeniului public al municipiului Satu Mare suprafaţa de 2.452 mp teren pentru realizarea unui drum public.
(2) Se acceptă oferta de donaţie a societăţii Welt Invest SRL, proprietar al imobilului teren în suprafaţă de 21.566 mp cu nr. cad 154571 înscris în C.F. nr. 154571, prin care donează domeniului public al municipiului Satu Mare suprafaţa de 4.048 mp teren pentru realizarea unui drum public.
(3) Se acceptă oferta de donaţie a numiţilor Szabo Istvan Tibor, Szabo Eva, Ghere Grigore, proprietari al imobilului teren în suprafaţă de 8.500 mp cu nr. cad 152823 înscris în C.F. nr. 152823,prin care donează domeniului public al municipiului Satu Mare suprafaţa de 1.595 mp teren pentru realizarea unui drum public.
(4) Se acceptă oferta de donaţie a numiţilor Birtoc Gheorghe şi Birtoc Mirela Daniela, proprietari al imobilului teren în suprafaţă de 2.400 mp cu nr. top. 2/2 înscris în C.F. nr. 160169, prin care donează domeniului public al municipiului Satu Mare suprafaţa de 450 mp teren pentru realizarea unui drum public.
(5) Se acceptă oferta de donaţie a numitei Andreka Medina Angela, proprietar al imobilului teren în suprafaţă de 660 mp cu nr. top 1641/13a înscris în C.F. nr. 169001, prin care donează domeniului public al municipiului Satu Mare suprafaţa de 113 mp teren pentru realizarea unui drum public.

Art.4. Se aprobă introducerea în intravilan a terenului în suprafaţă de 46.193 mp. reprezentat prin parcelele cu nr. cad 154571, nr. cad. 152823, nr. cad. 155010, nr. top. 2/2, nr. top 1641/13a din C.F. nr. 154571, C.F. nr. 152823, C.F. nr. 155010, C.F. nr 160169, C.F. nr. 169001.
Art.5. (1) Autorizaţiile de construire pentru clădiri se vor elibera numai după ce investitorii vor realiza următoarele: asigurarea prin extindere şi recepţionarea echipării tehnico-edilitare (reţea de apă canalizare, gaz şi energie electrică), în conformitate cu art. 13 alin. (2) art. 28 alin. (1) şi (2) din Regulamentul General de Urbanism; realizarea tramei stradale la nivel de piatră spartă conform normelor în vigoare; operarea donaţiilor în evidenţele CF şi preluarea terenului prin proces-verbal de predare-primire de către autoritatea locală.
Art.6. Accesul la parcele se va realiza exclusiv din strada Ujgorod.
Art.7. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr. 163/25.07.2019.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciile de specialitate din subordine.
Art.9. Prezenta documentaţie se comunică prin intermediul secretarului general al municipiului Satu Mare, în termenul prevătut de lege, Primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, beneficiarilor Ghere Grigore, Szabo Istvan Tibor, Szabo Eva, Alexandrescu Marius Constantin, S.C.WELT INVEST S.R.L., Birtoc Gheorghe, Birtoc Mirela Daniela, Andreka Medina Angela, Arhitectului Şef, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare prin intermediul Serviciului Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi se aduce la cunoştinţă publică.

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                                                Contrasemnează
Hornar Vasile                                                                                                             Secretar general,
                                                                                                                                Mihaela Maria Racolţa

 

 

 

 

 

 


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (2) alin.(3) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Total consilieri în funcţie 23
Nr. total al consilierilor prezenţi 17
Nr total al consilierilor absenţi 6
Voturi pentru 17
Voturi împotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 


Redactat în 6 exemplare originale

 

Înapoi