HCL 124 / 2019-05

ROMÂNIA

JUDEŢUL SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI SATU MARE


Abrogată de 328/25.11.2021

 

 

 HOTĂRÂREA nr. 124/30.05.2019 

aprobarea criteriilor  pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare

 

 


 

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2019,

Luând act de raportul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 27175/22.05.2019, de raportul Serviciului Juridic, Contencios, Arhivă înregistrat sub nr. 27235/22.05.2019, de expunerea de motive a primarului municipiului, în calitate de iniţiator, înregistrată sub nr. 27166/22.05.2019 și de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,

În conformitate cu prevederile cată, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând şi adresa nr. 41710/18.04.2019 (înregistrată sub nr. 24613/08.05.2019) a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice referitoare la avizarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii,

Ţinând cont de prevederile ,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) coroborate cu alin. (5) lit. b),  alin. (6) lit. a) pct. 5, pct. 17 şi ale art. 45 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

       Adoptă prezenta

 

 

HOTĂRÂRE

 


         

Art. 1. Se aprobă criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Satu Mare, conform Anexei nr. 1 la prezenta.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

 

Art. 3. Prezenta se comunică, prin intermediul secretarului municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice și Serviciului Patrimoniu, Concesionări, Închirieri.

 

 

 

Președinte de ședință                                                                                              Contrasemnează

     Pugner Robert                                                                                                            Secretar

                                                                                                                                    Mihaela Maria Racolța

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(3) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Total consilieri în funcţie

23

Nr . total al consilierilor  prezenţi

22

Nr total al consilierilor absenţi

1

Voturi pentru

21

Voturi împotrivă

0

Abţineri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat în 6 exemplare originale          

 

Fișiere atașate

Înapoi